شش درصدکاهش در مرگ و میر ناشی از کار در تهران

 

 

کاهش شش درصدی مرگ و میر ناشی از کار در تهران مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: سال گذشته ۴۲9مورد مرگ و میر ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 98، شش درصدکاهش یافته است.

 

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: سال گذشته ۴۲9مورد مرگ و میر ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 98، شش درصدکاهش یافته است.

به گزارش ایلنا؛ مهدی فروزش گفت: در سال گذشته (۱۳99)، چهارصدوبیست و نه مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 98 که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۴59 نفر اعلام شده بود، 6 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: از کل فوت‌شدگان ناشی از حوادث کار در سال گذشته ۴۱۴ نفر مرد و ۱5 نفر زن بوده‌اند.

این در حالی است که میزان مرگ‌های ناشی از حوادث کار در هشت ماه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱درصد افزایش یافته است.

از کل فوت‌شدگان ناشی از حوادث کار در هشت ماه امسال ۲88نفر مرد و ۳ نفر زن بودند.

 

منبع : ایلنا
نویسنده : پیران قاسمی