اهمیت علائم ترافیکی

علائم ترافیکی اغلب اطلاعات مهم ترافیکی را به رانندگان انتقال می دهد. برای اطمینان از دید در شرایط شب و یا کم نور، علائم ترافیکی باید مطابق با حداقل استانداردهای بازتاب ریزی ناشی از دستورالعمل در دستگاه های کنترل ترافیکی یکنواخت (MUTCD) باشد. در میان همه روش های ارزیابی (بازرسی شبانه بصری، اندازه گیری سطح رهبری) و روش های مدیریت (عمر مورد انتظار) در MUTCD مشخص شده است. در ادبیات فعلی، تحقیقات کمی در مورد برنامه جایگزینی علائم ترافیکی وجود دارد. با این حال، پس از جمع آوری داده ها در ۱۶۸۳ ترافیک در سراسر ایالت یوتا، این مطالعه به طور عمده نتیجه گیری کرد که نه تنها علائم ترافیکی، بلکه عوامل موثر بر عملکرد علائم بازتابنده. به منظور تعیین اثرات فرم های آسیب مختلف بر روی علامت برداری، روش های آماری، از جمله مدل های رگرسیون ترافیکی، آزمون Chi-square، t-test و نسبت شانس برای تحلیل داده های نشانه گذاری ترافیکی استفاده شد. در نتیجه، ارتباط شدیدی بین آسیب و رعایت علائم ترافیکی آشکار شد. علاوه بر این، برای شناسایی فرم های آسیب دیدگی بیشتر، اثرات اشکال ترافیکی مختلف بر روی بازتابی از علائم ترافیکی مقایسه شد. این یافته ها بینش را برای اطلاع رسانی از آژانس های حمل و نقل ترافیکی در توسعه برنامه های مدیریت علائم و برنامه ریزی جایگزین نشان می دهد.