علائم SDS

تابلوهای SDS تابلوهای هشداردهنده و اطلاعاتی هستند که برای اشخاصی که با مواد شیمیایی و خطرآفرین(تنفسی،هوشی و غیره) برخورد دارند طراحی شده و اطلاعات کافی از مواد را در اختیار کارگزار می گذارند